PROFETEER
TEGEN
DE NATIES

Een boek over de eindtijd door Ronald Weinland

Openb. 10:11

ALS JIJ BEREID BENT TE LUISTEREN
Zal God luisteren

De wereld bevind zich momenteel in de definitieve aftelling voor de vervulling van de eindtijdprofetieën. Catastrofale gebeurtenissen staan op het punt om de wereld te overspoelen, en alle stukken op het internationale wereldtoneel staan nu klaar, zodat dit alles zou kunnen plaatsvinden.

Net zoals bij de vorige wereldoorlogen het geval was, zijn landen en volkeren zelfvoldaan, ingedommeld en zalig onwetend over alles wat zich om hen heen afspeelt. Zij zijn egoïstisch weg geheel op zichzelf en hun eigenbelang gericht, en keren zich tot protectionisme.

Dit boek geeft uitleg over hoe grote naties in de profetieën geïdentificeerd worden en wat er met hen zal gebeuren wanneer deze wereld eenmaal in een derde wereldoorlog gestort wordt. In 2008 begon een wereldwijde opschudding veroorzaakt door de economische instabiliteit in deze wereld. De ‘fix’ (snelle oplossing) voor die crisis begint nu te imploderen. We staan nu letterlijk op het punt dat een grote implosie van de beurs, de grondstoffenmarkten, het banksysteem en onze valuta staat te gebeuren, wat ons in een totale wereldwijde economische ineenstorting zal onderdompelen.

Deze nakende economische ineenstorting zal uitmonden in Wereld Oorlog III. Grootschalige thermonucleaire vernietiging staat op het punt om een realiteit te worden!

God heeft in de loop der tijden vele profeten tot vele landen en volkeren gezonden. Slechts eenmaal luisterde een heel land naar zo’n profeet, en het gevolg was dat dit volk van de ondergang gered werd. Nu in deze profetische eindtijd, stuurt God een laatste keer Zijn waarschuwing vooraf aan alle landen over wat er op het punt staat over hen ontketend te worden.

Deze eindtijdgebeurtenissen betekenen niet het einde van de mensheid, maar zij zullen wel een einde maken aan het zelfbestuur van de mensheid. Indien God niet in de kernoorlog zou ingrijpen en er einde aan zou maken, dan zou de mensheid zichzelf vernietigen – dat zegt de Almachtige God! Hij zal ingrijpen wanneer één derde van alle leven op aarde vernietigd is... Maar daar eindigt het niet mee!

Momenteel maken we de laatste stuiptrekkingen van de beschaving mee, terwijl de wereld oog in oog komt te staan met de realiteit dat de mensheid zichzelf niet kan besturen, noch goede zorg kan dragen voor deze aarde die God ons gegeven heeft. Want zelfs zonder een derde wereldoorlog is de mensheid langzaam maar zeker deze planeet aan het vernietigen.

Er zullen binnenkort miljarden mensen sterven in de ergste tijd uit de menselijke geschiedenis. Wie zal luisteren, en proberen het vege lijf te redden?

RONALD WEINLAND
De laatste profeet en apostel die naar de naties gestuurd wordt

Ronald Weinland is de auteur van drie boeken. In deze boeken worden profetische eindtijdgebeurtenissen geopenbaard, die in de voorbije 12 jaar in versneld tempo zijn toegenomen.

Met dit boek Profeteer Tegen de Naties wil Ronald Weinland mensen informeren over en waarschuwen voor een derde wereldoorlog die op het punt staat uit te breken. Hij legt uit hoe belangrijk het is om Gods waarschuwingen betreffende deze laatste oorlog van de mensheid te begrijpen, omdat de dodentol zal oplopen tot enkele miljarden. Mensen dienen goed geïnformeerd te zijn, zodat zij kennis kunnen nemen van de meest fundamentele manier waarop zij deze nucleaire Holocaust kunnen overleven.

Ronald Weinland heeft als profeet en eindtijdapostel bepaalde specifieke tijdsperiodes gekregen waarbinnen deze oorlog zal beginnen. De eerste periode waarbinnen potentieel een economische eindtijdcrash, grote regeringscrises en Wereld Oorlog III zouden hebben kunnen plaatsvinden, was de periode van 2008 tot en met 2013. In dit laatste boek wordt uiteengezet dat God in Zijn grote genade zeven extra jaren aan de mensheid gegeven heeft, voordat deze eindtijdgebeurtenissen zullen plaatsvinden. Ook wordt uitgelegd wat God veranderd heeft teneinde in Zijn genade de mogelijkheid te creëren waardoor veel meer mensen aan deze catastrofale eindtijdgebeurtenissen zouden kunnen ontsnappen en zouden kunnen overleven. Die eindtijdgebeurtenissen kunnen nu beginnen.

Herbert W. Armstrong, Gods vorige apostel voor deze wereld, begon met te waarschuwen over wat er in de eindtijd zou gebeuren. Vlak na Wereld Oorlog II zette hij uiteen dat Europa (inclusief Duitsland) zou herrijzen in de vorm van een internationale unie met een eenheidsmunt, een gemeenschappelijke regering en uiteindelijk een gezamenlijke legermacht samengesteld uit exact 10 landen. En hoewel men de spot dreef met deze geprofeteerde eindtijdgebeurtenissen, toch stelde Europa in 1999 (dertien jaar na zijn dood) de Euro voor aan de wereld. Vandaag de dag telt Europa 28 lidstaten, maar pas dit jaar (2018) bereikten 10 landen in Europa een onderlinge militaire overeenkomst voor een gezamenlijke legermacht. De eindtijd komt er nu snel aan!

Alles wat in Ronald Weinland’s laatste boek Profeteer Tegen de Naties geschreven staat, is Gods laatst waarschuwing voor de mensheid. De eerstvolgende periode waarin WOIII kan losbarsten loopt van begin 2019 tot begin 2020. Gods boodschap gegeven door middel van Zijn profeet is eenvoudig: ‘Als jij bereid bent te luisteren, zal God luisteren!’

ANDERE BOEKEN
En informatie

Ronald Weinland is de leider van The Church of God – Preparing for the Kingdom of God (De Kerk van God – die zich voorbereid op het Koninkrijk van God) Gods Kerk viert de zevende dag, de Sabbat en de zeven jaarlijkse Heilige Dagen die in Leviticus 23 gegeven worden. Het doel van de Kerk is om diegenen te leiden en onderwijzen die God in deze eindtijd in Zijn Kerk roept, evenals diegenen die God wakker maakt uit de verstrooiing die zich voorgedaan heeft in de Wereldwijde Kerk van God.

The Church of God – PKG

ANDERE BOEKEN geschreven door RONALD WEINLAND

2008 – Gods Laatste Getuigenis
De geprofeteerde Eindtijd